با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
 قوانین و فرم ها

ماده 80

سئوال : قانون معافیت بیمه ای ماده 80 کارفرمایانچیست ؟

پاسخ : به منظور ترغیب کارفرمایان به استفاده از نیروی کار جدید وافزایشاشتغال در بنگاههای اقتصادی قانون معافیت بیمه ای کارفرمایان در مورخه 22/5/1390به مدت 5سال به تصویب هیئت محترم دولت رسید که از اواخر سال گذشته درحال اجرا است.

سئوال : چه کارگاههایی مشمول قانون معافیت بیمه ای می شوند؟

پاسخ : 1-کارگاههایدایر ( در حال فعالیت ) 2- کارگاههای جدید التاسیس

سئوال : آیا کارگاههایی کهسالهای قبل از قانون ماده 103 جهت معافیت بیمه ای کارگران خود استفاده نموده اند مشمولقانون جدید هستند؟

پاسخ : به شرطی که همچنان کارگر مشمول قانون ماده 103در آنکارگاه شاغل باشد وترک کار ویا اخراج ویا مستعفی نشده باشد وبیمه وی قطع نشده باشدمی تواند تا باقی مانده سقف 5 سال ( از زمان تصویب قانون ) ازمزایای قانون ماده 80( تخفیف بیمه سهم کارفرما ) استفاده نمایند.

سئوال : میزان معافیت کارفرما ازپرداخت سهم بیمه در ماده 80چه قدر است ؟

پاسخ : سال اول 18 درصد( حدود 80هزارتومان ) - سال دوم 16 درصد - سال سوم 14 درصد - سال چهارم 12 درصد - سال پنجمبرنامه 10 درصد

سئوال : شرایط استفاده کارگاههای جدید از قانون ماده 80 چگونه است؟

پاسخ : کارگاههایئ که از ابتدای سال 1390 به بعد پروانه با مجوز فعالیت خود رااز مراجع صادر کننده مجوز اخذ و شروع به فعالیت نموده باشند بعد از بازرسی تامیناجتماعی وتعیین سقف نیرو می توانند مازاد بر نیروی تعیین شده از معافیت ماده80بهره مند گردند این کارگاهها باید حداقل یک نفر را به مدت سه ماه بیمه آزادپرداخت نمایند تا مشمول استفاده از قانون فوق شوند.

سئوال : آیا کارگاههای که درقبال اخذ تسهیلات اشتغال زائی و...موظف به جذب نیرو شده اند مشمول استفاده ازقانون فوق می باشند ؟

پاسخ : بلی

سئوال : اگر نیروی کار موجود یک کارگاه اخراج ؛ترک کار و یا استعفا نمود می توان جایگزین وی را از ماده 80 گرفت ؟

پاسخ : بلیدرصورت جایگزین نمودن نیرو ظرف مدت یکماه می توان به همان تعداد ( نیروی ترک کارشده ) از مادده 80 استفاده کرد .

سئوال : اگرکارگری سالهای قبل درکارگاهی شاغلبوده و به دلیلی فسخ قرارداد شده و مجددا به همان کارگاه برگردد آیا مشمول استفادهاز قانون فوق می شود ؟

پاسخ : اگر در فهرست بیمه ای کارگاه بوده است مشمول قانون80 نمی شود.

سئوا ل : در صورت داشتن شرایط لازم چه مدارکی برای استفاده از قانونماده 80 لازم است ؟

پاسخ :

الف : ارائه کپی بالاترین لیست تعداد بیمه شده طی یکسال گذشته مربوط به کار گاههای دایر ودارای فهرست بیمه

ب : در کارگاههایجدیدالتاسیس مبنا بالاترین لیست بیمه ارسالی به تامین اجتماعی مربوط طی سه ماهمتوالی

ج : کپی کارت ملی وشناسنامه کارفرما

ح : کپی جواز تاسیس کارگاه یا اساسنامهشرکت


در پایان ضمن آرزوی موفقیت کار فرمایان محترم , شما می توانید جهت اطلاع یشتراز قانون معافیت ماده 80 با کاریابی ولیعصر تماس حاصل فرمایید تلفن تماس : 65535353