با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
مشاغل
#استخدام_خط تولید_آقا(تعدادی نیروی خط تولید) | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده:صفادشت
 
 
قانون کار تمام وقت روزانه - کارت پایان خدمت مرد بیمه
 
ساعت کار : از 08:00     تا   17:00    
حداقل سابقه کار : 0   ماه
مدرک تحصیلی : دیپلم
گروه مشاغل : ساير مشاغل
جذب کارجو از شهرهای صفادشت
 
کد شغل: 43736   |   337 روز مانده به انقضا  
 


مشاغل مشابه
#استخدام_نیروی ساده اقا | کاریابی | 1400/1/26
کد شغل:7785 محدوده یوسف اباد قوام
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید خانم | کاریابی | 1400/1/26
کدشغل:7712 محدوده:صفادشت
 
 
#اسخدام_ حسابدار | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل: 9752 محدوده: صفادشت
 
 
#اسخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:7551 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار و مونتاژ گار | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_متخصص به محتوا | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 5168 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ پرسکار اقا یا خانم | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل: 9851 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار CO2 | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:9851 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل 1202 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس it | کاریابی | 1400/1/22
کد شغل:1202 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 9703 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ مهندس صنایع | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل: 9703 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اشپز خانم | کاریابی | 1400/1/19
کد شغل:9703 محدوده: صفادشت
 
 
 
#استخدام_کارمند اداری خانم | کاریابی | 1400/1/18
کدشغل:6655 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خانم آشپز | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خانم حسابدار | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل: 3424 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ ابدارچی اقا | کاریابی | 1400/1/17
کد شغل: 5029 محدوده: صفا دشت
 
 
#استخدام_نیروساده_اقا | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/17
کدشغل:2204 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_نیرو خط تولید | کاریابی | 1400/1/16
کد شغل:6464 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:6464 محدودهصفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1400/1/15
کد شغل :6556 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_مسئول دفتر و اداری | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل:6556 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام-تنکسین برق | کاریابی | 1400/1/15
محدوده صفادشت کد شغل:1363
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خط تولید | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل:1355 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام-برقکار | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل:4147 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_رنکار پیسوله | کاریابی | 1400/1/14
کد شغل :4515 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/24
کد شغل:9693 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی آقا | کاریابی | 1399/12/17
کد شغل:7501 محدوده: کرج
 
 
#استخدام_تعدادی کارمند آقا | کاریابی | 1400/1/25
کد شغل:7501 محدوده:صفادشت
 
 
کارگر | کارفرما | 1399/12/13
کشزن یا شمارش و بسته بندی
 
 
#استخدام_مهندس شیمی خانم | کاریابی | 1400/1/14
کدشغل: 6619 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/11/13
کد شغل:6143 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/11/13
کدشغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_رنگ کار | کاریابی | 1399/11/18
کد شغل:6143 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/10/28
کد شغل:8045 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_فرزcnc | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_قالبساز | کاریابی | 1400/1/16
کدشغل:8045 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/20
کد شغل:6970 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مدیرداخلی | کاریابی | 1399/10/7
کد شغل:9714 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:4393 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار صنعتی | کاریابی | 1399/9/25
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/9/9
کدشغل:6500 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6545 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حراست | کاریابی | 1399/9/8
کد شغل:6545 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/3
کد شغل:6183 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/27
کدشغل:6824 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:3416 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی تاسیسات | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:2890 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:6321 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/11
کد شغل:3041 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/23
کدشغل:7124 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:1273 محدوده: صفادشت
 
 
منشی اداری | کارفرما | 1400/1/15
پاسخگویی به تلفن ، روابط عمومی بالا ، توانایی کار با کامپیوتر ،
 
 
#استخدام_تحصیل دار | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/7/15
کد شغل:2625 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور cnc | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:2625 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/7
کدشغل:7891 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/10
کدشغل:7891 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:1164 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/6/29
کدشغل:5477 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/22
کد شغل:7842 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/15
کد شغل:9874 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/11
کدشغل:6532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا رنگ کار استاتیک | کاریابی | 1399/7/19
کد شغل:6532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/5/27
کدشغل:2391 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس الکترونیک | کاریابی | 1399/5/27
کد شغل:2391 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_اپراتور خط تولید آقا | کاریابی | 1399/9/5
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_لیفتراک | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:4123 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/5/22
کدشغل:3412 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/22
کد شغل:1599 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/20
کدشغل:7969 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/2
کد شغل:6182 محدوده: صفادشت
 
 
قالبسازی | کارفرما | 1399/5/18
اپراتور cnc و مونتاژ قالب
 
 
#استخدام_تکنسین برق یا مکانیک | کاریابی | 1399/12/4
کد شغل:3582 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/10/13
کد شغل:6311 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس شیمی | کاریابی | 1399/5/6
کدشغل:6980 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/4
کد شغل:6572 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:2596 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوئه:صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس مکانیک | کاریابی | 1399/4/30
کد شغل:6973 محدوده : صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/22
کد شغل:2398 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/4/15
کد شغل:4510 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/8
کد شغل:8039 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:2576 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر دست به آچار | کاریابی | 1399/4/17
کد شغل:9653 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمنداداری | کاریابی | 1399/9/29
کد شغل:4562 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4562 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی کار | کاریابی | 1399/9/16
کد شغل:4361 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_سرپرست تولید | کاریابی | 1399/3/24
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/9/17
کد شغل:4365 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/18
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/8/21
کد شغل:7532 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات | کاریابی | 1399/8/26
کد شغل:7532 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/19
کد شعل:4903 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/19
کد شغل:4903 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/20
کد شغل:9550 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/3/18
کد شغل:6700 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1399/3/12
کد شغل:1304 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_آشپز | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5155 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارشناس ازمایشگاه | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2779 محدوده: شهریار
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: ضفادشت
 
 
#استخدام_برق کار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:7488 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:3754 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار یا ورق کار | کاریابی | 1399/7/14
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1399/7/16
کد شغل:9813 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1399/2/21
کد شغل:6174 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/14
کد شغل:6403 محدوه: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1399/11/6
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/3/10
کد شغل:5472 محدوده: صفادشت
 
 
رنگ کار کوره | کارفرما | 1398/10/16

 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر انبار | کاریابی | 1398/10/18
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ حراست | کاریابی | 1398/11/7
کد شغل:9633 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی تزریق پلاستیک بادی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برق کار صنعتی | کاریابی | 1398/10/7
کد شغل:5066 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/7
کدشغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:2263 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_راننده | کاریابی | 1399/6/12
کدشغل:2263 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/7/29
کدشغل:4789 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/7/28
کدشغل:4789 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/7/3
کد شغل: 4789 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/19
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت_تولید تهویه
 
 
# استخدام_نقشه کش صنعتی | کاریابی | 1398/11/15
کد شغل:3921 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار co2 | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سنگ زن | کاریابی | 1398/9/18
کد شغل:2167 محدوه: صفادشت
 
 
# استخدام_ خط تولید | کاریابی | 1399/4/1
کد شغل:2693 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ مسئول دفتر | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ورق کار | کاریابی | 1398/8/8
کد شغل:7456 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/8/28
کد شغل:7852 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/7/9
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3253 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/7/15
کد شغل:9638 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ قالبساز | کاریابی | 1398/7/10
کد شغل:9637 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/4/16
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کنترل کیفیت | کاریابی | 1399/6/20
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ نگهبان | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_انباردار | کاریابی | 1399/5/2
کد شغل:9641 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/6/26
کد شغل:1603 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مهندس آیتی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/6/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی خریدوتدارکات | کاریابی | 1398/8/18
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ اپراتور خط تولید | کاریابی | 1399/6/25
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_مسئول دفتر | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارشناس میکروبیولوژی یابیوشیمی | کاریابی | 1399/5/8
کد شغل:3036 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/8/14
کد شغل:3897 محدوده: شهریار
 
 
# استخدام_ مهندس نساجی شیمی | کاریابی | 1398/5/31
کد شغل:1593 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/10/17
کد شغل:1196 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1398/5/24
کد شغل:9611 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ نیروی اداری جهت واحد انبار | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/16
کد شغل:2210 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ برشکار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ سوراخ کار | کاریابی | 1398/5/6
کد شغل:1591 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_تکنسین اتاق عمل | کاریابی | 1400/1/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1399/8/6
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_راننده لیفتراک | کاریابی | 1399/3/7
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ بازرس کنترل کیفی | کاریابی | 1398/12/8
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_بازرس خط تولید(کیفی) | کاریابی | 1399/7/22
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تمنسین مکانیک | کاریابی | 1399/11/19
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/1/20
کد شغل:1173 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/2/24
کدشغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی فنی دست به آچار | کاریابی | 1399/2/24
کد شغل: 6574 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1399/9/11
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/6/30
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگرساده | کاریابی | 1399/9/22
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگهبان | کاریابی | 1399/5/23
کد شغل:6574 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1399/5/6
کد شغل:1371 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر فنی | کاریابی | 1398/6/13
کد شغل:1371 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نیروی اداری خانم | کاریابی | 1398/4/18
کد شغل:4065 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/12/11
کد شغل:4065 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ برنامه ریز تولید | کاریابی | 1398/10/30
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کنترل کیفی | کاریابی | 1398/2/31
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1398/6/12
کد شغل:7639 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_کارگر فنی دست به آچار | کاریابی | 1398/10/3
کد شغل:7639 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/2/28
کد شغل:6721 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_انباردارآقا | کاریابی | 1398/2/17
کد شغل:6758 محدوده:صفادشت
 
 
# استخدام_ نگهبان4 نفر | کاریابی | 1400/1/21
کد شغل:6758 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_نگه دار | کاریابی | 1398/2/12
کد شغل:1201 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_ کارگر فنی | کاریابی | 1398/10/22
کدشغل:1295 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_تزریق کار پلاستیک | کاریابی | 1397/6/5
کدشغل:222 محدوده صفادشت
 
 
# استخدام- کارگر خط تولید | کاریابی | 1399/2/22
کد شغل:3125 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1396/11/25
کدشغل: 5927 محدوده صفادشت
 
 
#استخدام_منشی اداری | کاریابی | 1399/5/26
کدشغل: 5924 محدوده صفادشت_
 
 
# استخدام_ کارگر ساده | کاریابی | 1398/5/22
کد شغل:5924 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مهندس عمران_آقا | کارفرما | 1396/9/1
کدشغل: 5892 لیسانس و فوق دیپلم_محدوده صفادشت حقوق 1/500+بیمه
 
 
#استخدام_نیروی ساده | کاریابی | 1397/9/21
کدشغل: 5873 تاحدودی آشنا به جوشکاری مدوده صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل: 5870 محدوده صفادشت_سازه های فلزی
 
 
#استخدام_جوشکار | کاریابی | 1399/6/4
کدشغل: 5870 محدوده صفادشت_سازه های فلزی
 
 
#استخدام_برشکار | کاریابی | 1396/6/26
کدشغل: 5843 محدوده صفادشت-اسکلت فلزی
 
 
# استخدام_منشی اداری که بازاریابی هم انجام دهد | کاریابی | 1400/1/23
کد شغل:5826 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_مونتاژکار آقا | کاریابی | 1396/5/29
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه
 
 
#استخدام_ساخت تولید (کاردانی و کارشناسی) | کاریابی | 1396/10/4
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه(1سال)
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1396/5/29
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه(1سال) سرویس از اندیشه
 
 
#استخدام_تراشکار_ماهر | کاریابی | 1396/10/4
کد شغل: 5815 تولید آسانسور-صفادشت_ با سابقه(1سال) قبل از رفتن با مدیریت هماهنگ شود
 
 
#استخدام_راننده نیسان(بدون ماشین) | کاریابی | 1396/9/11
کد شغل: 5807 راننده نیسان-صفادشت- پخش گازهای صنعتی
 
 
#استخدام_مشاور_فروش | کاریابی | 1396/5/8
کد شغل: 5804 یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی دعوت به همکاری می نماید: -مشاور فروش (داروخانه،ارایشگاه)
 
 
#استخدام_CNC کار | کاریابی | 1396/6/28
کد شغل: 5802 صفادشت- تولید سیستم های روشنایی حتما باتجربه
 
 
#استخدام_برشکار_ورق | کاریابی | 1396/5/26
کد شغل: 5802 صفادشت- تولید سیستم های روشنایی
 
 
#استخدام_اداری خانم آشنا به حسابداری | کاریابی | 1396/6/28
کد شغل: 5802 آشنا به امور حسابداری-word-excell خانم محجبه باشد صفادشت- تولید سیستم های روشنایی با سابقه کار -کار در قسمت اداری شرکت
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم | کاریابی | 1396/5/10
کد شغل: 5802 صفادشت- تولید سیستم های روشنایی پذیرش کارجویان تازه فارغ تحصیل و حتی مبتدی
 
 
#استخدام_نیروی تعمیرات نگهداری (برق صنعتی _تعمیرات دستگاههای برقی | کاریابی | 1397/4/24
کد شغل: 5801 صفادشت - سرویس از ملارد- محمد شهر- مهرشهر- و کیانمهر
 
 
#استخدام_مهندس صنایع (کنترل کیفیت _آقا) | کاریابی | 1397/4/24
کدشغل: 5801 صفادشت - سرویس از مارلیک- محمد شهر- مهرشهر- و کیانمهر
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1397/11/30
کد شغل:5801 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی خانم مسلط به اتوکد و آفیس | کاریابی | 1397/8/1
کدشغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه
 
 
#استخدام_جوشکار_ برق | کاریابی | 1396/9/11
کدشغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه حقوق پایه 1200 آشنا به نقطه جوش یا co2
 
 
#استخدام_خدمات آقا | کاریابی | 1396/8/9
کد شغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه
 
 
#استخدام_پرسکار | کاریابی | 1396/8/8
کد شغل: 5787 صفادشت- ساخت قفسه فلزی-صبحانه - بیمه
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/8/24
کد شغل: 5785 تولید ظروف پلاستیکی محدوده صفا دشت__کار داخل دفتر
 
 
#استخدام_آشپز_آقا یا خانم | کاریابی | 1396/4/19
کد شغل: 5781 صفادشت- تولید کننده ماکارونی آشپز ماهر به کباب زنی-چلو خوروش
 
 
#استخدام_کارگر فنی آقا (2 نفر) | کاریابی | 1397/1/19
کد شغل: 5765 مصاحبه اندیشه فاز 1-محل کار صفادشت باسابقه کار _ اپراتور دستگاه پاکت سازی سرویس از اندیشه،شهریار
 
 
#استخدام_خدمات خانم | کاریابی | 1398/6/5
کدشغل: 5765
 
 
#استخدام_گرافیست کار | کاریابی | 1398/2/21
کدشغل: 5765 حتما باسابقه کار و آشنا به سیستم انبار داری(نرم افزار انبارداری..)-مصاحبه در اندیشه- محل کار صفادشت چاپ بسته بندی_بیمه بعد از 3 ماه_سرویس از اندیشه،شهریار
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/4/3
صفادشت- ریخنه گری(تراشکاری)-کد شغل: 5763 ساعت کاری از7/30 الی 19/30(2ساعت اضافه کار اجباری)
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1399/5/25
کدشغل:5763 محدوده:صفادشت
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1400/1/22
کدشغل: 5763 محدوده: صفادشت_قطعات خودرو
 
 
#استخدام_حسابدار_خانم/آقا | کاریابی | 1398/7/29
کدشغل: 5749 محدوده صفادشت_سازه های فلزی
 
 
# استخدام_کارمند فروش | کاریابی | 1399/6/20
کد شغل:9684 محدوده: صفادشت
 
 
# استخدام_ جوشکار | کاریابی | 1398/6/5
کد شغل:9684 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نگهبان(2 نفر) | کاریابی | 1397/1/22
کد شغل: 5731 محدوده صفادشت جای خواب هم دارد ساعت کار: 7 تا 19
 
 
#استخدام_انباردار_آقا | کاریابی | 1397/1/22
کد شغل: 5731 مدوده صفادشت_کار یدی هم دارد جای خواب هم دارد ساعت کار: 7 تا 17
 
 
#استخدام_برقکار_صنعتی | کاریابی | 1396/3/9
کد شغل: 5722 نیروی آقا آشنا به برق صنعتی صفادشت-اداره آب تماس با آقای خاکزاد:09126301004
 
 
#استخدام_نیروی_اداری_خانم | کاریابی | 1396/2/4
کد شغل: 5722 مدرک تحصیلی(عمران- معماری- نقشه کشی) صفادشت-اداره آب
 
 
#استخدام_کارگر_واحد امداد و حوادث | کاریابی | 1396/5/17
کد شغل: 5722 سازمان آب
 
 
#استخدام_مسئول_it | کاریابی | 1396/2/6
کد شغل:5718 صفادشت-تولیدفولاد آشنا به شبکه وسرور
 
 
#استخدام_نیروی_فنی | کاریابی | 1395/11/27
دیپلم فنی-برق یا جوشکاری برق صفادشت-شرکت تولید کننده لوازم بهداشتی-ناهار دارد کدشغل:5666
 
 
#استخدام_کنقاش رنگ استاتیک | کاریابی | 1397/8/12
کدشغل: 7063 با سابقه-_صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی ورق کار _باسابقه | کاریابی | 1396/12/19
کد شغل: 7063 صفادشت- تولید تجهیز فروشگاهی
 
 
#استخدام_نصاب شلف و قفسه | کاریابی | 1398/3/26
کد شغل: 7063 محل کارصفادشت- تولید تجهیز فروشگاهی
 
 
#استخدام_نگهبان_12_12 | کاریابی | 1397/5/7
کد شغل: 7063 محل کارصفادشت- تولید تجهیز فروشگاهی محل مصاحبه کرج پل سنتر
 
 
#استخدام_کارمند اداری | کاریابی | 1397/12/6
کدشغل: 7063 محدوده: صفادشت
 
 
مامور اداره آب | کارفرما | 1395/11/4
نیروی ساده جهت وصول انشعابات غیر مجاز آب به انشعابات مجاز و وصول مطالبات معوقه ، تعویض کنتور آب ، ویزیتور ، نیروی ساده جهت حفاری
 
 
#استخدام_طراح | کاریابی | 1399/4/7
کد شغل:5609 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی_ساده_آقا | کاریابی | 1396/1/21
نیروی نیمه ماهر برای لوله کشی و لوله گذاری تماس با خانم فیروزی: 09126125382
 
 
#استخدام_جوشکارco2 | کاریابی | 1395/9/9
کدشغل: 5533 حقوق پایه1/00
 
 
استخدام بازاریاب | کارفرما | 1395/9/14

 
 
#استخدام_نظافتچی | کاریابی | 1399/3/31
کدشغل:5521 حتمابازنشسته
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/31
کد شغل:5479 محدوده صفادشت_قطعات خودرو سرویس از امیریه شهریار _شهریار_ملارد
 
 
#استخدام_کارگر انبار | کاریابی | 1397/11/27
کد شغل:5479 محدوده صفادشت_قطعات خودرو سرویس از امیریه شهریار تا صفادشت
 
 
# استخدام_ راننده با نیسان | کاریابی | 1397/11/16
کد شغل:5479 محدوده: صفادشت
 
 
#استخدام_نیروی اداری _آقا _مسلط به آفیس | کاریابی | 1397/4/17
کدشغل: 5459 محدوده صفادشت رزرو خط تولید هم می باشد
 
 
#استخدام_نیروی آقا رشته های مهندسی پلیمر (آشنا با دستگاههای آزمایشگاه و تزریق) | کاریابی | 1397/4/17
کد شغل:5459 محدوده صفادشت پنج شنبه ها تا 12
 
 
#استخدام_کارگر ساده | کاریابی | 1399/6/18
کدشغل:5442 صفادشت_کارتن سازی
 
 
#استخدام_حسابدار | کاریابی | 1398/4/27
کدشغل:5442 صفادشت_کارتن سازی
 
 
#استخدام_تراشکار | کاریابی | 1396/3/17
کد شغل:5437 صفادشت-تراشکار نیمه ماهر شهرک صنعتی صفادشت-خ 3شرقی پ109 یا 34 تماس با آقای کرمی: 65439873
 
 
#استخدام_کارگر_ساده | کاریابی | 1396/3/21