با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 23  |  # استخدام_حسابدار     7 / 23  |  # استخدام_ کارگر ساد
    7 / 23  |  # استخدام_نیروی فنی     7 / 23  |  # استخدام_ آبدارچی
    7 / 23  |  #استخدام_پارکینگ     7 / 22  |  # استخدام_خدمات
    7 / 23  |  #استخدام_ تراشکار ما     7 / 22  |  # استخدام_انباردار
    7 / 23  |  #استخدام_منشی اداری     7 / 22  |  # استخدام_نقشه کش صن
    7 / 23  |  # استخدام_ کارمند خا     7 / 22  |  # استخدام_ کمک حسابد
    7 / 23  |  # استخدام_ کارگر ساد     7 / 22  |  # استخدام_ کارمند فر
    7 / 23  |  # استخدام_خط تولید خ     7 / 22  |  # استخدام_ کارمند اد
    7 / 23  |  # استخدام_کارمند ادا     7 / 22  |  # استخدام_کارگر ساده
    7 / 23  |  # استخدام_برق کارصنع     7 / 22  |  # استخدام_مهندس صنای
    7 / 23  |  # استخدام_ کارگر ساد     7 / 22  |  # استخدام_کارگر ساده
    7 / 23  |  # استخدام_ کارگر ساد     7 / 22  |  # استخدام_مهندس صنای
    7 / 23  |  # استخدام_ آبدارچی     7 / 22  |  # استخدام_ نگهبان
    7 / 23  |  # استخدام_ رنگ کارچو     7 / 22  |  # استخدام_ انباردار
    7 / 23  |  # استخدام_ کارگر ساد     7 / 22  |  # استخدام_ کارگر ساد
اخبار استخدام