با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    9 / 3  |  #استخدام_پرسکار     9 / 1  |  #استخدام_خدمات
    9 / 3  |  #استخدام_نیروی خط تو     9 / 1  |  # استخدام_ حراست
    9 / 3  |  # استخدام_ حسابدار     9 / 1  |  #استخدام_سرایدار
    9 / 3  |  # استخدام_ کارگر خط     8 / 29  |  #استخدام_تراشکار
    9 / 3  |  #استخدام_کارگر ساده     8 / 29  |  #استخدام_مونتاژکار
    9 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده     8 / 29  |  #استخدام_کارگر ساده
    9 / 2  |  #استخدام_نیروی الکتر     8 / 28  |  #استخدام_خیاط
    9 / 2  |   |  آویسا بهار     8 / 28  |  #استخدام_نگهبان_شب
    9 / 2  |   |  آویسا بهار     8 / 28  |  #استخدام_نیروی اداری
    9 / 2  |  # استخدام_حراست     8 / 27  |  #استخدام_کارگر ساده
    9 / 2  |  #استخدام_کارمند ادار     8 / 27  |  #استخدام_کارمند فروش
    9 / 2  |  #استخدام_انتظامات     8 / 27  |  #استخدام_انباردار
    9 / 2  |  #استخدام_حسابدار     8 / 27  |  #استخدام_خدمات
    9 / 2  |  #استخدام_برقکار_صنعت     8 / 27  |  #استخدام_خدمات
    9 / 1  |  #استخدام_نیروی برق ی     8 / 27  |  #استخدام_مهندس برق ی
اخبار استخدام