با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    1 / 19  |  #استخدام_کارمند ادار     1 / 18  |  #استخدام_ کارگر ساده
    1 / 19  |  #استخدام_کارگر ساده_     1 / 18  |  #استخدام_کارمند ادار
    1 / 19  |  #استخدام__تکنسین مکا     1 / 18  |  #استخدام_نگهدار آقا_
    1 / 19  |  #استخدام_حسابدار خان     1 / 18  |  #استخدام_پرسکار
    1 / 19  |  #استخدام_نیروی اداری     1 / 18  |  #استخدام_مونتاژ کار
    1 / 19  |  #استخدام_نیروی ساده     12 / 20  |  #استخدام_نگهبان
    1 / 19  |  #استخدام_نیروی جوشکا     12 / 19  |  #استخدام_بسته بند
    1 / 18  |  #استخدام_کارگر ساده     12 / 19  |  #استخدام_راننده لیفت
    1 / 18  |  #استخدام_کارگر فنی     12 / 19  |  #استخدام_انباردار
    1 / 18  |  # استخدام_منشی اداری     12 / 19  |  #استخدام_کارگرساده
    1 / 18  |  # استخدام_ منشی خانم     12 / 19  |  #استخدام_رنگ کار(بتو
    1 / 18  |  #استخدام_کارگر انبار     12 / 17  |  #استخدام_کارگر خط تو
    1 / 18  |  #استخدام_تراشکار     12 / 15  |  # استخدام_کارگر انبا
    1 / 18  |  #استخدام_نگهبان     12 / 15  |  #استخدام_راننده وانت
    1 / 18  |  #استخدام_کارمند فروش     12 / 14  |  #استخدام_تعمیرکار ما
اخبار استخدام