با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    7 / 5  |  #استخدام_کارگر ساده     7 / 3  |  # استخدام_کارگر ساده
    7 / 5  |  #استخدام_منش یحسابدا     7 / 3  |  #استخدام_منشی حسابدا
    7 / 5  |  #استخدام_آشپز     7 / 2  |  #استخدام_نیروی خط تو
    7 / 5  |  # استخدام_کارگر ساده     7 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 5  |  #استخدام_کارمند ادار     7 / 2  |  # استخدام_حسابدار
    7 / 5  |  #استخدام_کارگر فنی ی     7 / 2  |  #استخدام_کارمند فروش
    7 / 5  |  #استخدام_حسابدار     7 / 2  |  #استخدام_انباردار
    7 / 5  |  #استخدام_منشی حسابدا     7 / 2  |  #استخدام_نگهبان
    7 / 5  |  #استخدام_مهندس نقشه     7 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 3  |  #استخدام_کارگر ساده     7 / 2  |  #استخدام_نگهبان بازن
    7 / 3  |  #استخدام_مربی     7 / 2  |  # استخدام_حسابدار
    7 / 3  |  #استخدام_خدمات     7 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 3  |  # استخدام_طراح     7 / 2  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 3  |  # استخدام_کارگر ساده     7 / 1  |  #استخدام_منشی اداری
    7 / 3  |  #استخدام_ مکانیک     7 / 1  |  ماشین سازی و قطعه س  |  صنعت پلیمر غ
اخبار استخدام