با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 22  |  #استخدام-راننده
    3 / 23  |  #استخدام_حسابدار     3 / 22  |  #استخدام_کارگر ساده
    3 / 23  |  #استخدام_کارگر ساده     3 / 20  |  #استخدام-رویه کوب-رن
    3 / 23  |  #استخدام-نگهبان     3 / 20  |  #استخدام- خدمات اقا
    3 / 23  |  #استخدام-پیک     3 / 20  |  استخدام-حسابدار
    3 / 23  |  3استخدام-کارگر تاسیس     3 / 20  |  #استخدام-انتظامات
    3 / 22  |  #استخدام_حسابدار خان     3 / 20  |  #استخدام-حسابدار
    3 / 22  |  #استخدام_کارگرساده     3 / 20  |  #استخدام-حراست
    3 / 22  |  #استخدام_منشی ادراری     3 / 20  |  #استخدام کارگر ساده
    3 / 22  |  #استخدام-منشی     3 / 19  |  #استخدام- ظرف شوی
    3 / 22  |  #استخدام_منشی فروش     3 / 19  |  #استخدام- پیک موتوری
    3 / 22  |  #استخدام_بسته بند خا     3 / 19  |  #استخدام- منشی
    3 / 22  |  #استخدام- نگهبان     3 / 18  |  #استخدام-کارگر ساده
    3 / 22  |  #استخدام_کارپرداز آق     3 / 18  |  #استخدام_آبدارجی خان
    3 / 22  |  #استخدام- کارگر ساد     3 / 18  |  #استخدام_راننده لیفت
اخبار استخدام