با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    3 / 4  |  #استخدام_نگهبان بازن     2 / 28  |  #استخدام_فروشنده
    3 / 3  |  #استخدام_نیرو پولیشک     2 / 28  |  #استخدام_کارشناسit
    3 / 3  |  #استخدام_نیرورنگکار     2 / 28  |  #استخدام_مسئول دفتر
    3 / 3  |  #استخدام_کارگر ساده     2 / 28  |  #استخدام _کارگرساده
    3 / 3  |  #استخدام_نیروی الکتر     2 / 28  |  #استخدام _نیرواداری
    3 / 1  |  #استخدام_نیرو اداری     2 / 28  |  استخدام-خدمات
    3 / 1  |  #استخدام_حسابدار     2 / 28  |  # استخدام_کارگر ساده
    3 / 1  |  #استخدام_کمک انبار د     2 / 27  |  #استخدام_اپراتورCNC
    3 / 1  |  #استخدام-آشپزی برای     2 / 26  |  #استخدام_منشی خانم
    3 / 1  |  #استخدام_نیرو اداری     2 / 26  |  #استخدام_حسابدار
    3 / 1  |  #استخدام_نیروی خط تو     2 / 26  |  #استخدام_کارمند فروش
    2 / 31  |  #استخدام_کارگر ساده     2 / 26  |  #استخدام_کارگرساده ا
    2 / 31  |  #استخدام-راننده     2 / 26  |  #استخدام_راننده نیسا
    2 / 31  |  #استخدام_نیرو بسته ب     2 / 26  |  #استخدام_حسابدار
    2 / 28  |  #استخدام_کارگرساده     2 / 26  |  #استخدام_اپراتور تول  |  داروسازی لقم
اخبار استخدام