با مجوز رسمی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ولیعصر ( عج )
وب سایت رسمی کاریابی در تهران و کرج
قوانین و فرم ها   
جدیدترین مشاغل
 
    8 / 1  |  #استخدام-حسابدار  |  قصابی بوفالو     7 / 28  |  #استخدام_نیرو فروش ت
    8 / 1  |  #استخدام-کمک انباردا     7 / 28  |  #استخدام_کارگر ساده
    7 / 29  |  #استخدام-ابدارچی     7 / 27  |  کارگر ساده  |  شرکت پرتوآبگردان
    7 / 29  |  #استخدام-خط تولید     7 / 27  |  استخدام آبدارچی  |  شرکت پرتوآبگردا
    7 / 28  |  #استخدام_کارگرساده     7 / 27  |  #استخدام-خط تولید
    7 / 28  |  #استخدام_منشی     7 / 27  |  مدیر تولید  |  شرکت پرتوآبگردان
    7 / 28  |  #استخدام_نیرو خدمات     7 / 27  |  منشی  |  شرکت پرتوآبگردان
    7 / 28  |  #استخدام_خط تولید اق     7 / 27  |  #استخدام_ رئیس حساب
    7 / 28  |  #استخدام_کارشناس ساخ     7 / 27  |  استخدام آبدارچی  |  شرکت پرتوآبگردا
    7 / 28  |  #استخدام_منشی و کارش     7 / 27  |  #استخدام_کارگرساده
    7 / 28  |  #استخدام_کارگرساده ا     7 / 27  |  #استخدام_خدمات
    7 / 28  |  #استخدام-کارگر ساده     7 / 27  |  #استخدام_ حسابدار
    7 / 28  |  #استخدام-انباردار     7 / 27  |  # استخدام_کارگر فنی
    7 / 28  |  #استخدام-کارمند ادار     7 / 26  |  #استخدام_کارگرانبار
    7 / 28  |  #استخدام_کارگرساده     7 / 26  |  #استخدام-کارشناس مکا
اخبار استخدام